Mogelijkheden energietechnieken op gronden in beheer bij RWS in kaart gebracht

Het RWS areaal leent zich vaak goed voor meerdere gebruiksdoelen tegelijkertijd: naast de huidige functie kunnen mogelijk functies worden toegevoegd ten behoeve van de biodiversiteit, klimaatadaptatie of energietransitie. Maar welke technische mogelijkheden zijn er op de verschillende soorten areaal en welke aandachtspunten zijn er?
 

Welke kennis ontbreekt nog en zijn er al concrete praktijkvoorbeelden? De door Rijkswaterstaat ontwikkelde factsheets voor hernieuwbare energie op Rijkswaterstaat assets geven antwoord op deze vragen. De factsheets zijn geen eindproduct, maar geven een tussenstand weer. Op basis van nieuwe ervaringen, ontwikkelingen en inzichten worden de factsheest geactualiseerd. 

Factsheets zijn een hulpmiddel

In de factsheets worden de (on)mogelijkheden beschreven om hernieuwbare energie opwekking te combineren met de primaire functie van de Rijkswaterstaat assets . De factsheets zijn vooral bedoeld als hulpmiddel voor een gefundeerd projectidee en besluit. Het voldoen aan voorwaarden zoals beschreven in de factsheets geeft dus niet automatisch recht op een vergunning. De uiteindelijke beslissing of een vergunning wordt verleend ligt bij de Rijkswaterstaat regio’s. 
 

Vragen

Voor vragen over de toepassing van hernieuwbare energie op Rijks(waterstaat)gronden heeft het Nationaal Programma RES een Expertpool samengesteld. Heeft u een vraag over een project(idee) op een specifieke locatie van Rijkswaterstaat, dan kunt u terecht bij de RES-contactpersonen van onze regiokantoren.