Verkenning naar zonne-energie op rijksgronden langs A15

Rijk en regio gaan samen verkennen of gronden langs de A15 - Betuweroute geschikt zijn voor de opwek van duurzame energie. De gronden in dit gebied zijn voornamelijk eigendom van Prorail en Rijkswaterstaat. Deze percelen liggen in het zoekgebied voor duurzame energie die al zijn vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (RES) Rivierenland en Arnhem-Nijmegen. De resultaten van de verkenning zijn bekend in het voorjaar van 2023. Hierin worden ook de belangen en wensen van de omgeving meegenomen.

Participatie

Doel van de verkenning is het in beeld brengen van de mogelijkheden voor de opwek van duurzame energie op rijksgronden langs de A15 en Betuweroute. We kijken specifiek naar het traject tussen de afrit Arkel en knooppunt Ressen. Een belangrijk thema van deze verkenning is een participatieproces met partijen uit het gebied om maatschappelijke belangen en wensen te inventariseren. Naast inhoudelijke en ruimtelijke aspecten, spelen ook veiligheid, technische, financiële en juridische aspecten een rol in het onderzoek.

De verkenning is onderdeel van het landelijke programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER). Met het programma stelt het Rijk grond ter beschikking aan de RES’en om hen te helpen bij hun opgave uit het klimaatakkoord. Wilt u meer weten over het programma OER? Klik dan hier.

Samenhangende visie

Het opwekken van duurzame energie op dit traject van de Betuweroute is in lijn met gemeentelijk en regionaal beleid. Door samen te werken in de verkenning kunnen de deelnemende partijen vanuit een ruimtelijk samenhangende visie werken. Ook kunnen ze de uitdagingen op het gebied van biodiversiteit voor de hele zone integraal in kaart brengen.

Samenwerkende partijen

Deelnemende partijen zijn Rijkswaterstaat, ProRail, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijksvastgoedbedrijf, netbeheerder Liander, Provincie Gelderland en de gemeenten West Betuwe, Buren, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen en Lingewaard. De resultaten van de verkenning zijn bekend in het voorjaar 2023. Wanneer er het bestuur instemt met de verkenning start een nieuwe fase waarin de plannen verder uitgewerkt worden.