Marktconsultatie Drentse zonneroute A37

Op 7 juni 2022 vindt een marktconsultatie plaats ter voorbereiding op de openbare procedure om een ontwikkelaar voor de Drentse Zonneroute A37 te vinden.

Deze marktconsultatie is bedoeld om zoveel mogelijk partijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren om mee te denken over een aantal belangrijke thema’s in het project. Denk aan: de beeldkwaliteit en ruimtelijke inpassing, (financiële) participatie en netinpassing. Maar ook: de eisen die Rijkswaterstaat als wegbeheerder stelt en andere aandachtspunten rondom het medegebruik van de gronden direct langs de snelweg en in oksels van knooppunten.

Het projectteam hoopt met de marktconsultatie meer inzicht te krijgen in de praktische haalbaarheid van het project. De input van diverse partijen wordt meegenomen in de voorbereiding van de openbare procedure en de contracten met als doel een probleemloze realisatie van de Drentse Zonneroute A37 door de nog te selecteren ontwikkelaar. Het streven is om de openbare procedure in 2024 te starten, zodat de energie uit dit zonnepark een bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen die voor 2030 gerealiseerd moeten zijn.

De marktconsultatie bestaat uit een bijeenkomst op 7 juni 2022 in Emmen en een schriftelijke vragenronde. Geïnteresseerde partijen met ervaring in het ontwikkelen van zonneparken of (weg)infrastructuur, adviseurs in die sectoren en lokale energiecoöperaties kunnen zich tot 31 mei voor deze bijeenkomst aanmelden via Biedboek.nl of TenderNed.

Brede samenwerking

Het projectteam Drentse Zonneroute A37 bestaat uit Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, provincie Drenthe, gemeenten Coevorden, Hoogeveen en Emmen en netbeheerders Enexis en RENDO. Dit projectteam werkt samen aan de voorbereiding van de openbare procedure voor de uitgifte van de rijksgronden voor de realisatie van de Drentse Zonneroute A37.

Provinciaal inpassingsplan

Op 26 april 2022 is het vastgestelde Provinciaal Inpassingsplan ‘Drentse Zonneroute A37’ gepubliceerd. 7 juni 2022 is ook de laatste dag dat het provinciaal inpassinsgplan ter inzage ligt. Tijdens de ter inzagelegging van het ontwerp provinciaal inpassingsplan zijn vanuit de omgeving meerdere reacties op het plan gekomen. Dit heeft tot aanpassingen van het plan geleid. De belangrijkste aanpassing was het laten vervallen van een zonnewand bij Erica. Indien er geen beroep tegen het plan wordt ingesteld bij de Raad van State, zal het provinciaal inpassingsplan na 7 juni 2022 in werking treden.    

Hernieuwbare energie op rijksgrond

Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werken sinds eind 2018 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen aan de inzet van rijksgrond voor het opwekken van hernieuwbare energie. Eerst aan een tiental pilots, waar de Drentse Zonneroute A37 er één van is, en sinds 2021 aan een grootschaliger vervolg. In deze projecten zal de overheid zelf geen exploitant worden. Alle betrokken overheden werken samen aan de voorbereiding van een project, waaronder de planologische inpassing. Daarna wordt een openbare procedure uitgeschreven voor marktpartijen die de ontwikkeling op zich willen nemen. Hiermee draagt het Rijk als beheerder en eigenaar van veel gronden en wateren bij aan de energietransitie in Nederland.