Marktconsultatie Zonnepark baggerslibdepot IJsseloog

Op 29 augustus start het projectteam IJsseloog een (schriftelijke) marktconsultatie om te onderzoeken of een businesscase voor (drijvende) zonnepanelen met mogelijk opslag op baggerslibdepot IJsseloog haalbaar is. Een bezoek aan de locatie maakt hier onderdeel van uit. Indien er vanuit de markt interesse is voor de ontwikkeling van een zonnepark en deze ontwikkeling financieel haalbaar is, start het Rijksvastgoedbedrijf naar verwachting in 2023 een openbare inschrijving.

Verkenning haalbaarheid

Deze marktconsultatie is bedoeld om zoveel mogelijk partijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren om mee te denken in het kader van de financiële haalbaarheid van het project. Rijkwaterstaat is beheerder van baggerslibdepot IJsseloog. Randvoorwaarde voor de ontwikkeling van het zonnepark is dat de primaire functie van het gebied als baggerslibdepot behouden blijft. Het project beslaat (een deel van) het wateroppervlak, de omliggende ringdijk en een stuk land op IJsseloog.

Het projectteam dat bestaat uit medewerkers van Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, provincie Flevoland, gemeente Dronten en netbeheerder Liander wil met de marktconsultatie meer inzicht krijgen in de praktische haalbaarheid van het project. De inbreng van diverse partijen nemen we mee in de voorbereiding van de openbare procedure voor de uitgifte van de rijksgronden voor de realisatie van het zonnepark. Het doel hiervan is de realisatie van het zonnepark op baggerslibdepot IJsseloog  door de nog te selecteren ontwikkelaar zo goed mogelijk te laten verlopen. We streven ernaar om de openbare procedure in 2023 te starten. De energie uit dit zonnepark levert zo een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen die voor 2030 gerealiseerd moeten zijn.

Belangrijke data

De marktconsultatie start op 29 augustus. Op 13 september is een kijkdag op IJsseloog. Uiterlijk 14 oktober verwachten we van u een schriftelijke reactie op onze vragen.  Geïnteresseerde partijen die ervaring hebben met het ontwikkelen, financieren, exploiteren, bouwen en onderhouden van zonneparken, zowel op water als op land, kunnen zich tot en met 5 september voor de kijkdag aanmelden via Biedboek.nl 

Hernieuwbare energie op rijksgrond

Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst voor ondernemend Nederland werken sinds eind 2018 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen aan de inzet van rijksgrond voor het opwekken van hernieuwbare energie. Eerst aan een tiental pilots, waar zonnepark baggerslibdepot IJsseloog er één van is, en sinds 2021 ook aan het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed. In deze projecten wordt de overheid zelf geen exploitant. Alle betrokken overheden werken samen aan de voorbereiding van een project. Daarna wordt een openbare procedure uitgeschreven voor marktpartijen die de ontwikkeling op zich willen nemen. Hiermee draagt het Rijk als beheerder en eigenaar van veel gronden en wateren bij aan de energietransitie van Nederland.