Leerervaringen 2020

Nederland werkt gestaag aan de overgang naar duurzame energie.  Het belangrijkste doel van het pilotprogramma is om via 10 pilotprojecten met een verschillende scope en omvang, kennis en ervaring op te doen met het inzetten van rijksgrond. De opgedane leerervaringen van de afgelopen twee jaar zijn gebundeld in het document ‘Leerervaringen 2020’. Hierin worden de  ‘geleerde lessen’ toegelicht op het gebied van projectaanpak, samenwerking tussen diverse overheden en borging van proces- en financiële participatie. Daarnaast zoomt het leerdocument nader in op een aantal inhoudelijke thema’s. De leerervaringen uit het pilotprogramma zijn bedoeld voor iedereen die direct of indirect werkt aan energieprojecten op rijksgrond en geïnteresseerden in de energietransitie.

Er zijn twee versies van de Leerervaringen 2020 beschikbaar. U kunt kiezen tussen de klikbare versie en de digitaal toegankelijke versie, waar u doorheen kunt scrollen:  

Meervoudig ruimtegebruik

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 70% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen moet komen. Het Rijk draagt aan de energietransitie bij door waar mogelijk rijksgrond ter beschikking te stellen voor de opwek van hernieuwbare energie. “Terwijl de primaire functie – (vaar) weg of sluizen- van de betreffende grond blijft bestaan, bieden we de markt de mogelijkheid er zonnevelden of windparken aan te leggen en te exploiteren. Je kunt daarbij denken aan locaties langs wegen en op het water, maar dus ook aan sluizencomplexen. Het is natuurlijk fantastisch als dat lukt, want dan combineren we functies: de primaire functie blijft geborgd en we dragen bij aan de energietransitie. Uiteraard wordt in het programma zorgvuldig onderzocht en afgewogen welk type locatie geschikt is, hoe we kunnen samenwerken met de omgeving, welke randvoorwaarden er gelden en op welke wijze de grond, binnen geldende wet- en regelgeving, kan worden aangeboden aan de markt.” Zegt Sten Heijnis werkzaam bij RWS als programmamanager Hernieuwbare energie.

OER

De opgedane kennis en ervaringen worden direct toegepast bij het vervolg van de pilotprojecten. Daarnaast vormen ze de basis voor de bredere inzet van rijksgrond voor de energietransitie via het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER), dat door EZK is opgezet. In het programma OER werkt het Rijk nauw samen met een groot deel van de 30 RES-regio’s.