Organisatie

Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werken sinds eind 2018 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen in het pilotprogramma. De drie uitvoeringsorganisaties werken intensief samen, maar hebben elk hun eigen rollen binnen het pilotprogramma.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat leidt het ontwikkelproces voor de tien pilotprojecten. De organisatie voert onderzoek uit ten behoeve van benodigde vergunningen, toetst de mogelijkheden van medegebruik en stelt de randvoorwaarden vast. Daarnaast zorgt Rijkswaterstaat voor samenwerking met regionale overheden en de omgeving wat bijdraagt aan door bestuur en omgeving gedragen projecten. Tot slot is Rijkswaterstaat bevoegd gezag waar het gaat over naleving van de Waterwet en Wet beheer Rijkswaterstaatwerken.

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf draagt via de openbare inschrijvingsprocedure zorg voor een marktconform, openbaar en transparant proces voor de gronduitgifte voor de pilotprojecten. Daarbij is het Rijksvastgoedbedrijf verantwoordelijk voor de gunning van het gebruiksrecht en het sluiten van privaatrechtelijke contracten.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is als uitvoerder van de SDE+-regeling verantwoordelijk voor het verstrekken van subsidie aan marktpartijen. Daarnaast adviseert de rijksdienst decentrale overheden bij de vorming van beleid ten aanzien van de opwek van hernieuwbare energie en (financiële) participatie. Ook is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betrokken bij de ontwikkeling van gunningscriteria en de koppeling tussen de openbare inschrijving en de subsidieregeling.