Fasering

Het pilotprogramma werkt concreet aan het voorbereiden en aan de markt aanbieden van tien locaties voor de opwekking van hernieuwbare energie. Dit zijn grootschalige locaties. Het gaat vooral om locaties in bermen en knooppunten van rijkswegen, nabij sluizencomplexen en op baggerspeciedepots. Bij de voorbereiding en uitvoering van de projecten maakt het pilotprogramma gebruik van een gefaseerde aanpak. Deze bestaat uit een voorverkennings-, verkennings-, planvormings-, inschrijf- en exploitatiefase.

De eerste drie fasen hebben betrekking op de mate van voorbereiding van het project. In de inschrijffase vindt de openbare inschrijvingsprocedure plaats en wordt de overeenkomst voor de realisatie van het energiepark gegund. In de exploitatiefase realiseert en exploiteert de winnende marktpartij het energiepark.

Om een zo optimaal mogelijke aanpak te ontwikkelen varieert het pilotprogramma de mate van voorbereiding van de pilotprojecten. Sommige locaties doorlopen in de voorbereiding enkel de voorverkenningsfase voordat de openbare inschrijvingsprocedure wordt voorbereid. Andere projecten doorlopen ook de verkennings- en de meer uitgebreide planvormingsfase. Bij de voorbereiding wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de locatie en de omgeving. Binnen de verschillende fases is ruimte om maatwerk te leveren om op de project specifieke behoeften in te spelen.