Voorverkenning

In de voorverkenningsfase ligt de focus op het verkennen van de energiepotentie van het project en de randvoorwaarden waaronder het potentieel zou kunnen worden gerealiseerd.

Doel

Het doel van de voorverkenningsfase is het verkrijgen van overeenstemming tussen Rijk en decentrale overheid voor een verdere verkenning van de mogelijkheden voor opwek van hernieuwbare energie op de pilotlocatie. De gezamenlijke intentie om te verkennen hoe en in welke mate het energiepotentieel van de betreffende locatie kan worden benut, kan worden vastgelegd in een bestuurlijke intentieverklaring.

Activiteiten

De activiteiten in deze fase kunnen bestaan uit:

  • Uitvoeren van technische en economische studies om het potentieel vast te stellen
  • Maken van verkennende schetsen voor landschappelijke inpassing
  • Opstellen van een eerste globale businesscase
  • Voeren van ambtelijk en bestuurlijk overleg, met als doel een gezamenlijk gedragen beeld en uitgesproken intentie
  • Inventariseren van de mogelijkheden tot netaansluiting

Naar verkenningsfase