EZK-pilotproject A58

Het EZK-pilotproject 'A58’ verkent de mogelijke potentie van zon- en windenergie langs de A58, tussen Breda en Eindhoven. 

Van verkennings- naar planvormingsfase

In de verkenningsfase wordt onderzoek gedaan naar de kansen op rijksgrond. Het vooronderzoek heeft voor de A58 geleid tot een lijst van 12 interessante locaties, knoopunten en aansluitingen. Drie locaties, één in Eindhoven, één in Son en Breugel en één in Tilburg worden samen met de partners verder verkend. Het gaat hier om kleinschaligere mogelijkheden in en rond snelwegaansluitingen en knooppunten bij de genoemde steden. 

In het vervolg van de verkennigsfase wordt samen met de gebiedspartners gefaseerd gekeken voor welke locaties het meeste draagvlak is. Beoogd resultaat is om via biedboek.nl op z’n vroegst in 2022 een aantal ingebruikgevingen aan de markt aan te bieden.

De locaties die we nu aan het onderzoeken zijn hebben een gezamenlijke potentie van 15-20 megawatt op rijksgrond en 10-15 megawatt op gemeentegronden. Dit betekent dat er bij volledige benutting stroom geleverd kan worden voor ongeveer 7.500 huishoudens.

Samenwerking gebiedspartners

Eind 2020 zijn de mogelijkheden van energie opwek in de gemeente Son en Breugel langs de A58/A50 in een online gebiedssessie met de gebiedspartners verkend. Met presentaties van regionale experts werd kennis onder alle deelnemers gedeeld. Doel van de verkenning was om niet alleen te kijken naar de opgewekte energie als een afgezonderd systeem langs de snelweg, maar deze in verband te brengen met alle relevante ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de weg. Voorbeelden hiervan waren: verschillende bouwlocaties en het aanwezige landschap in het gebied. Ook werden belangrijke aspecten gedeeld als relevante ontwikkelingen in de omgeving, het energiesysteem en de uitbreiding ervan en de laadinfrastuctuur.

Een tweede sessie vond ruim een week later plaats. Toen is er met direct betrokkenen van de gemeente, Rijkswaterstaat (RWS), Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) digitaal ingezoomd op twee locaties met de meeste potenties: Knooppunt Ekkersrijt en een locatie (werkaanduiding ‘Verzorgingsplaats Oost’) tegen over de verzorgingsplaats Sonse Heide langs de A50. Eerder werd er in Eindhoven een soortgelijke sessie gehouden.  In een later stadium zullen er ook bijeenkomsten met bewoners en betrokkenen plaatsvinden.

In dit EZK-pilotproject werken RWS, RVB en RVO, provincie Noord-Brabant, diverse gemeenten, de Metropoolregio Eindhoven en netbeheerder Enexis samen.