Drentse Zonneroute A37

Het project ‘Drentse Zonneroute A37’ onderzoekt de mogelijkheden van zonne-energie langs de A37, op een traject van 42 km tussen Hoogeveen en de Duitse grens. Het traject heeft een potentie van circa 176 megawattpiek, wat overeenkomt met stroom voor ongeveer 46.000 huishoudens. 

Samen bijdragen aan klimaatambities

In dit project werken Rijkswaterstaat, provincie Drenthe, de gemeenten Coevorden, Hoogeveen en Emmen en netbeheerder Enexis samen. Dit icoonproject biedt de kans om gezamenlijk invulling te geven aan regionale- en nationale klimaatambities om zo gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Van routeontwerp naar esthetisch programma van eisen

In 2017 is door Rijkswaterstaat aan drie onderzoeksbureaus opdrachtgegeven om een haalbaar routeontwerp te maken voor zonne-energie langs de A37. Op basis van de bevindingen is het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) opgesteld. Het Esthetisch Programma van Eisen schept het kader voor een technisch realiseerbare, beheersbare, (verkeers)veilige én aantrekkelijke, innovatieve zonneroute.  

Om u een indicatie te geven van hoe een zonnepark in de bermen van de A37 eruit zou kunnen zien, is een visualisatie gemaakt. Vanaf verschillende plekken op en langs de A37 krijgt u een beeld hoe het eruit kan komen te zien. 

Vervolgprocedure provinciaal inpassingsplan Drentse zonneroute A37

Donderdag 9 september 2021 was de laatste dag van de terinzagelegging van het ontwerp provinciaal inpassingsplan (ontwerp-PIP) Drentse zonneroute A37. Dat betekent dat er geen zienswijzen meer ingediend kunnen worden op het ontwerp-PIP. De zienswijzen, die sinds de start van de terinzagelegging op 8 juli 2021 zijn ingediend, worden gebundeld in de Nota van beantwoording zienswijzen en voorzien van een antwoord. Verder worden, onder andere op basis van ingediende zienswijzen, wijzigingen doorgevoerd in het definitieve provinciaal inpassingsplan Drentse zonneroute A37. 

Het definitieve PIP voor de zonneroute wordt samen met de Nota van beantwoording zienswijzen ter besluitvorming voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten. Dat zal dit najaar plaatsvinden. Na besluitvorming in Gedeputeerde Staten wordt het definitieve PIP samen met de Nota van beantwoording zienswijzen ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. Zij nemen in het voorjaar van 2022 het definitieve besluit over het PIP voor de Drentse zonneroute A37. Na vaststelling door Provinciale Staten wordt het PIP opnieuw ter inzage gelegd voor zes weken. Iedereen die dat wil heeft dan de mogelijkheid om bezwaar en beroep in te dienen tegen het plan.