Twentse Duurzaamheidsroute A35 

In nauwe samenwerking met bewoners, bedrijven en weggebruikers wordt langs de wegen A35 en N35 verkend op welke manier de bermen benut kunnen worden voor de opwekking van zonne-energie. Daarbij wordt ook gekeken naar combinaties met gronden van het Rijk en gronden in eigendom van de gemeenten. Het projectgebied is 35 kilometer lang en strekt zich uit van de gemeente Hellendoorn tot de Duitse grens. Daartussen liggen de Twentse gemeentes: Wierden, Almelo, Borne, Hengelo en Enschede. 

Rijk en regio samen aan de slag

Het project bevindt zich in de verkenningsfase. Dat betekent dat we nu de wensen, randvoorwaarden en eisen van alle betrokken partijen bij elkaar brengen en onderzoeken op welke wijze dit kan worden vertaald in een haalbaar ontwerp. Dat is een ingewikkelde opgave waarbij veel belangen een rol spelen. U kunt daarbij onder meer denken aan verkeersveiligheid, landschappelijke inpassing en kosten/baten.

Daarom hebben Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Provincie Overijssel, de genoemde gemeentes, waterschap Vechtstromen en Enexis Netbeheer de handen ineengeslagen, om een flinke bijdrage aan de energietransitie te kunnen leveren. Dit doen zij ieder vanuit hun eigen rol en expertise, waardoor zij elkaar versterken.  

Waar staan we nu?

We vinden het belangrijk om ook de wensen, ideeën van omwonenden, omliggende bedrijven en weggebruikers te horen. Wat vindt u belangrijk? Daarvoor organiseren we in de periode mei-juli diverse (digitale) bijeenkomsten waarin u kunt meepraten en uw stem kunt laten horen. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via ons digitale participatieplatform 'Duurzaamheidsroute A35'. Op dit platform vindt u het laatste nieuws over het project en kunt u ook uw mening geven.

En verder?

Doel van het project is om de verkenning eind 2021 af te ronden, zodat de gemeenten in het voorjaar van 2022 kunnen besluiten of er kan worden overgegaan tot realisatie van het project, of dat nadere planvorming nodig is. Hierbij wordt nauw afgestemd met de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie Twente.