Twentse Duurzaamheidsroute A35 

In nauwe samenwerking met bewoners en bedrijven onderzoeken de betrokken overheden en andere organisaties samen op welke wijze bermen langs de A35 kunnen worden benut voor de opwekking van zonne-energie. Daarbij wordt ook gekeken naar combinaties met gronden van het Rijk en van de gemeenten. Het projectgebied is 35 kilometer lang en strekt zich uit van de gemeente Hellendoorn tot de Duitse grens.

Rijk en regio samen aan de slag

In Twente werken het Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Rijkswaterstaat in de verkenningsfase nauw samen met de gemeentes Hellendoorn, Wierden, Almelo, Borne, Hengelo en Enschede. Enexis Netbeheer, het waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel. Door de handen ineen te slaan, kan slagkracht ontstaan om snel te komen tot een flinke bijdrage aan de energietransitie. Ieder levert vanuit zijn eigen rol een bijdrage. De betrokken organisaties versterken elkaar door de inbreng van hun eigen expertise.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Voordat er daadwerkelijk zonne-energie opgewekt kan worden langs de A35 moet er nog veel gebeuren. De samenwerkende partijen zoeken gezamenlijk zoveel mogelijk uit en bereiden zo goed mogelijk voor, zodat in een later stadium een marktpartij de realisatie en exploitatie succesvol op zich kan nemen. Als blijkt of en hoe zonne-energie opgewekt kan worden langs de A35 wordt een besluit genomen over de realisatie. De intentie van de betrokken partijen is natuurlijk om het project tot een succes te maken! 

Waar staan we nu? 

Het project bevindt zich in de verkenningsfase. Op dit moment worden de wensen, randvoorwaarden en eisen van Rijkswaterstaat, gemeenten en Provincie geïnventariseerd. Daarnaast wordt er samen met de gemeenten vorm gegeven aan participatie.

Voorbereiding planfase

Doel van het project is om de verkenning begin 2021 af te ronden, zodat de gemeenten in het voorjaar van 2021 kunnen besluiten of er kan worden overgegaan tot realisatie van het project, of dat nadere planvorming nodig is. Hierbij wordt nauw afgestemd met de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie Twente.