Zonnepark Slufter

Baggerdepot de Slufter is gesitueerd op de Maasvlakte, één van de meest westelijke plaatsen van Nederland. En daarmee ook één van de meest zonrijke plaatsen in Nederland. Het is dan ook niet vreemd dat  Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam samen kijken naar de mogelijkheden om zonne-energie op te wekken op het wateroppervlak van de Slufter. Voorwaarde daarbij is natuurlijk wel dat de primaire functie (specieberging) niet verstoord wordt.

Grootste drijvende zonnepark van Europa

Zonnepark Slufter is een depot voor verontreinigd sediment van circa 250 ha op de Maasvlakte. Naar inschatting is het mogelijk om circa 100 ha wateroppervlakte beschikbaar te stellen voor het aanleggen van een drijvend zonnepark, wat in potentie een vermogen van circa 100 MWp kan leveren. Hiermee wordt een hoeveelheid duurzaam stroom opgewekt welke gelijk staat aan het verbruik van circa 33.000 huishoudens en zou daarmee het grootste drijvende zonnepark van Europa worden.

Van intentie via pilot naar opschaling 

Om te komen tot realisatie van zonne-energie in het baggerspeciedepot Slufter, is in oktober 2016 een intentieovereenkomst tussen Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat ondertekend. In de intentieovereenkomst is onder meer opgenomen om een pilot te ontwikkelen om ervaring met drijvende zonnepanelen in de Slufter op te doen. Op basis van de ervaringen van die pilot is besloten om de opschaling van Zon op de Slufter verder op te pakken.

Marktpartijen betrokken

In 2019 hebben Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam een marktconsultatie uitgevoerd ter voorbereiding op de openbare inschrijving voor het project Zon op de Slufter. Tijdens de marktconsultatie hebben marktpartijen input geleverd op het gebied van techniek, business case en vergunningen. In juli 2019 is het verslag gepubliceerd. De inhoudelijke bijdrage vanuit de markt is meegenomen in de verdere voorbereiding van de openbare inschrijving. 

Op zoek naar een exploitant

Het Rijksvastgoedbedrijf, Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat werken aan de voorbereiding van de openbare inschrijving voor de ontwikkeling van een drijvend zonnepark op baggerspeciedepot de Slufter op de Maasvlakte. De toekomstige exploitant krijgt een gebruiksrecht om op het depot drijvende zonnepanelen te plaatsen. 

Meer informatie over de procedure is terug te vinden op www.biedboek.nl. Zodra de openbare inschrijving start is op die website het Biedboek met daarin nadere informatie over de locatie en de procedure, inclusief de bijbehorende bijlagen te downloaden.